આજથી પાટણમાં જિલ્લા કક્ષાની વંદે ગુજરાત વિકાસયાત્રાનો પ્રારંભ

આજના બાળકને ૨૫ વર્ષ પછી કેવું ભારત આપવું એ આપણાં હાથમાં છે: અરવિંદભાઇ રૈયાણી મંત્રીશ્રી અરવિંદભાઇ રૈયાણીનાં અધ્યક્ષ સ્થાને પાટણ

Read more