સુજલામ-સુફલામ જળ અભિયાનનું પાંચમું ચરણ તા.૧૯ માર્ચથી ૦૭ જુન સફળતાપૂર્વક સંપન્ન

તા. ૧૯ માર્ચથી તા. ૦૭ જૂન ૨૦૨૨ સુધીમાં સુજલામ સુફલામ જળ અભિયન દ્વારા ૧૭,૮૧૨ કામો પૂર્ણ ૨૦.૮૧ લાખ માનવદિનની રોજગારી

Read more