૨૩ થી ૨૫ જૂન સુધી રાજ્યમાં યોજાશે શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવ

પાટણ જીલ્લામાં શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમ્યાન ૧૬ હજાર થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ મેળવશે સરકારી શાળામાં પ્રવેશ શાળા પ્રવેશોત્સવની ઉજવણીને અનુલક્ષીને કલેક્ટરશ્રી સુપ્રિતસિંઘ

Read more