જેતપુરના રેશમડી ગાલોળ ગામમાં જાગૃત યુવાન દ્વારા RTI માં માહિતી માંગતા ભ્રષ્ટાચાર ખુલ્લો થયો

જેતપુરના રેશમડી ગાલોળ ગામમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે આવ્યો ગામના જાગૃત યુવાન દ્વારા RTI માં માહિતી માંગતા ભ્રષ્ટાચાર ખુલ્લો થયો મૃત વ્યક્તિના

Read more