સ્વામિત્વ યોજના અંતર્ગત પાટણ જિલ્લામાં ડ્રોનથી થશે જમીન માપણી

ભારત સરકારની મહત્વકાંક્ષી યોજના એટલે સ્વામિત્વ યોજના. ભારત સરકારના પંચાયતીરાજ મંત્રાલય દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી આ યોજના અંતર્ગત દેશમાં જમીની

Read more