“નવી દિશા નવું ફલક” : દાહોદમાં તાલુકા કક્ષાનો વિદ્યાર્થીઓ માટેનો કારકિર્દી માર્ગદર્શન કાર્યક્રમ યોજાયા

રાજ્ય સરકારની ઉમદા પહેલને વિદ્યાર્થીઓએ આવકારી, મોટી સંખ્યામાં કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમીનારમાં ભાગ લીધો દાહોદમાં તાલુકા કક્ષાના ધોરણ ૯ થી ૧૨

Read more