વરસાદના ગળાડૂબ પાણીમાં ફસાઈ જાઓ તો શું કરવું? આ મહત્વની માહિતીથી બચાવી શકશો તમારો જીવ

પૂરના પાણી તમારી આસપાસ ફરી વળે, ભારે વરસાદમાં તમે ફસાઈ જાઓ તો શું કરવું અને શું ન કરવું તેની માહિતી

Read more