દાહોદ જીલ્લાની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરતા ગૃહ રાજ્ય અને રમતગમત મંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી

ગૃહ રાજ્ય અને રમતગમત મંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવીએ દાહોદ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. એસપી કચેરી ખાતે

Read more

દાહોદ ખાતે સાંસદ ખેલ સ્પર્ધાનો પ્રારંભ કરાવતા ગૃહ રાજ્ય અને રમતગમત મંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી

સાંસદ શ્રી જશવંતસિંહ ભાભોર દ્વારા આયોજિત સાંસદ ખેલ સ્પર્ધામાં જિલ્લાના ૭ હજાર જેટલા ખેલાડીઓ ભાગ લેશે ખેલાડીઓ માત્ર મહેનત કરે,

Read more