ફતેપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં 7.66 કરોડ ના વિકાસ કામો નું લોકાર્પણ

વિધાનસભા ના દંડક રમેશભાઈ કટારા ના અધ્યક્ષ સ્થાને કાર્યક્રમ યોજાયો નવિન બ્રિજ, પંચાયત ધર, પશુ દવાખાના આઇસીડીએસ ઓફિસના કામોનુ લોકાપણઁ

Read more