ગાંધીસુંદરલાલ શાળા ખાતે યોજાયો શાળા પ્રવેશોત્સવ

પાટણ શહેરની ગાંધી સુંદરલાલ પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં કન્યા કેળવણી મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે કાર્યક્રમની શરુઆતમાં શાળાની બાલિકાઓ દ્વારા

Read more